สำหรับอาจารย์/บุคลากร

งานโสตทัศนศึกษา/จองห้องประชุม/ห้องเรียน

ระบบจองห้องเรียน/ห้องประชุม  Click หรือ Qrcode ด้านล่าง

แบบฟอร์มการขอใช้ห้อง Click