สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี

คณาจารย์

 • ภญ.ดร.เนตรชนก เจียงสืบชาติวีระ
 • ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี
 • อีเมล์ : nadechanok@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภญ.ดร.นภัสสร ฉันทธำรงศิริ
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี
 • อีเมล์ : naphatson@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภก.รศ.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์
 • ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบัณฑิตศึกษา
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี
 • อีเมล์ : boonyadist@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภญ.ผศ.ดร.ธันย์ชนก ศิริรักษ์
 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี
 • อีเมล์ : thanchanoks@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • อ.ดร.สุนันต์ ใจสมุทร
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี
 • อีเมล์ : sunan.jais@gmail.com
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภญ.ดร.พุทธิพร คงแก้ว
 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี
 • อีเมล์ : putthiporn@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ผศ.ดร.ณิชกานต์ ภีระคำ
 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี
 • อีเมล์ : nichakan@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภญ.ผศ.ดร.สมาวดี เปลี่ยนวงษ์
 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี
 • อีเมล์ : samarwadee.pl@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภญ.ดร.ชฎาพร พรมปัญญา
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี
 • อีเมล์ : chada.rx07@gmail.com
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ผศ.ดร.นิพัฒธา อิสโร
 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี
 • อีเมล์ : nipatha@buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด
 • ภก.อ.กันตวัฒน์ ฤทธิ์เต็ม
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี
 • อีเมล์ : kantawat.ri@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทรศัพท์ :
ดูรายละเอียด