• หน้าหลัก
  • ผลงานวิจัย
  • งานวิจัยคณาจารย์
  • A novel technique for recombinant protein expression in Duckweed (Spirodela polyrhiza) turions.
  • คณาจารย์

  • อ.ดร.นิพัฒธา อิสโร
  • ตำแหน่ง : อาจารย์
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี
  • อีเมล์ : nipatha@buu.ac.th
  • URL :

A novel technique for recombinant protein expression in Duckweed (Spirodela polyrhiza) turions.

ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการในระบบฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus ปี พ.ศ. 2564