• หน้าหลัก
  • ผลงานวิจัย
  • งานวิจัยคณาจารย์
  • องค์ประกอบของกรดไขมันและสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ำมันตะพาบสายพันธุ์ญี่ปุ่น (Trionxy sinensis japonicus)
  • คณาจารย์

  • อ.ดร.นิพัฒธา อิสโร
  • ตำแหน่ง : อาจารย์
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี
  • อีเมล์ : nipatha@buu.ac.th
  • URL :

องค์ประกอบของกรดไขมันและสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ำมันตะพาบสายพันธุ์ญี่ปุ่น (Trionxy sinensis japonicus)

ตีพิพม์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ. 2560