• หน้าหลัก
  • ผลงานวิจัย
  • งานวิจัยคณาจารย์
  • Physicochemical Properties and Antibacterial Activities of Stingless bee Honey (Hymenoptera: Apidae) from Chanthaburi Province in Thailand
  • คณาจารย์

  • อ.ดร.นิพัฒธา อิสโร
  • ตำแหน่ง : อาจารย์
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี
  • อีเมล์ : nipatha@buu.ac.th
  • URL :

Physicochemical Properties and Antibacterial Activities of Stingless bee Honey (Hymenoptera: Apidae) from Chanthaburi Province in Thailand

ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Poster) ปี พ.ศ. 2557