• หน้าหลัก
  • ผลงานวิจัย
  • งานวิจัยคณาจารย์
  • STINGLESS BEE HONEY II: QUALITATIVE AND QUANTITATIVE STUDIES ON HONEY PRODUCED BY THREE STINGLESS BEE SPECIES COLLECTED FROM A MANGOSTEEN GARDEN IN CHANTABURI PROVINCE, THAILAND
  • คณาจารย์

  • ดร.นิพัฒธา อิสโร
  • ตำแหน่ง : อาจารย์
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี
  • อีเมล์ : nipatha@buu.ac.th
  • URL :

STINGLESS BEE HONEY II: QUALITATIVE AND QUANTITATIVE STUDIES ON HONEY PRODUCED BY THREE STINGLESS BEE SPECIES COLLECTED FROM A MANGOSTEEN GARDEN IN CHANTABURI PROVINCE, THAILAND

ตีพิพม์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ. 2556