ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่โพสต์ 15/08/2562

เปิดรับประชาพิจารณ์

โครงการเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ ด้านการแพทย์จีโนมิกส์ 

โครงการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

 ณ คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา
 

1. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 – 13.00 น.
       ณ ห้อง 20305 ชั้น 3 อาคาร 10 ปี เภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

       2. อีเมล genomic@buu.ac.th  เปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 15 ส.ค. 62 ถึง 27 ส.ค. 62 เวลา 16.30 น.

       3. กล่องรับฟังความคิดเห็น 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 ใต้อาคาร ภปร. สำนักงานอธิการบดี และ
       จุดที่ 2 ใต้อาคาร 10 ปี เภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 

แกลลอรี่


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง