งานวิจัย

 • หน้าหลัก
 • งานวิจัย
 • งานวิจัยคณาจารย์
 • รายชื่อคณาจารย์

รายชื่อคณาจารย์

 • Mr.Mikael Laisola
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
 • อีเมล์ : mikael@buu.ac.th
 • URL :
ดูรายละเอียด
 • Mr.Shi Shaohua
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชวิทยา
 • อีเมล์ :
 • URL :
ดูรายละเอียด
 • ทนพ.อ.ดร.วรโชติ บุญศรีวงศ์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
 • อีเมล์ : worachote@go.buu.ac.th
 • URL :
ดูรายละเอียด
 • ภก.ผศ.ดร.กัมปนาท หวลบุตตา
 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
 • อีเมล์ : kampanart@go.buu.ac.th
 • URL :
ดูรายละเอียด
 • ภก.ผศ.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์
 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนาวิชาชีพและการฝึกงาน
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี
 • อีเมล์ : boonyadist@go.buu.ac.th
 • URL :
ดูรายละเอียด
 • ภก.รศ.ดร.ฐิตินันท์ เอื้ออำนวย
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคมและบริหารเภสัชกิจ
 • อีเมล์ : atitinun@gmail.com
 • URL :
ดูรายละเอียด
 • ภก.รศ.ดร.เอกรินทร์ สายฟ้า
 • ตำแหน่ง : คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี
 • อีเมล์ : ekarins@hotmail.com, ekarin@go.buu.ac.th
 • URL :
ดูรายละเอียด
 • ภก.อ.กฤตภาส กังวานรัตนกุล
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคมและบริหารเภสัชกิจ
 • อีเมล์ : krittaphas1985@gmail.com
 • URL :
ดูรายละเอียด
 • ภก.อ.ดร.ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์
 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาบุคคล
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
 • อีเมล์ : natthan@go.buu.ac.th
 • URL :
ดูรายละเอียด
 • ภก.อ.ดร.ถิรพิทย์ สุบงกช
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
 • อีเมล์ : titanicto@hotmail.com
 • URL :
ดูรายละเอียด
 • ภก.อ.ดร.ยศนันท์ วีระพล
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
 • อีเมล์ : yotsanan@go.buu.ac.th
 • URL :
ดูรายละเอียด
 • ภก.อ.ดร.ยุทธภูมิ มีประดิษฐ์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคมและบริหารเภสัชกิจ
 • อีเมล์ : yutthapoom.mee@gmail.com
 • URL :
ดูรายละเอียด
 • ภก.อ.ธาราธีร์ ศรีจันทร์
 • ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาเภสัชวิทยา
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชวิทยา
 • อีเมล์ : tharatree@go.buu.ac.th
 • URL :
ดูรายละเอียด
 • ภก.อ.พงศ์พันธุ์ สุริยงค์
 • ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาเภสัชกรรมสังคมและบริหารเภสัชกิจ
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคมและบริหารเภสัชกิจ
 • อีเมล์ : pongpans@go.buu.ac.th
 • URL :
ดูรายละเอียด
 • ภก.อ.พุทธ ศิลตระกูล
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคมและบริหารเภสัชกิจ
 • อีเมล์ : puttapong@go.buu.ac.th
 • URL :
ดูรายละเอียด
 • ภก.อ.ภาสกร อ่อนนิ่ม
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคมและบริหารเภสัชกิจ
 • อีเมล์ : phatsakorn@go.buu.ac.th
 • URL :
ดูรายละเอียด
 • ภก.อ.ฤทธิณรงค์ มีพงษ์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
 • อีเมล์ : rittinarong@go.buu.ac.th
 • URL :
ดูรายละเอียด
 • ภก.อ.วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
 • อีเมล์ : watcharaphong@go.buu.ac.th
 • URL :
ดูรายละเอียด
 • ภก.อ.วิศิษฎ์ นหยง
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชวิทยา
 • อีเมล์ : wisith_rx2@hotmail.com
 • URL :
ดูรายละเอียด
 • ภก.อ.วิสิทธิพงษ์ อ่อนสมบัติ
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติและการบริบาล
 • อีเมล์ : wisitipong@go.buu.ac.th
 • URL :
ดูรายละเอียด