• หน้าหลัก
  • ผลงานวิจัย
  • งานวิจัยคณาจารย์
  • โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ การพัฒนาแบบจำลองเภสัชสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจโดยใช้ฐานข้อมูลภาพดิจิตอลพิสูจน์อัตลักษณ์ของยารูปแบบเม็ดและแคปซูลในประเทศไทย
  • คณาจารย์

  • ตำแหน่ง :
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชา :
  • อีเมล์ :
  • URL :

โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ การพัฒนาแบบจำลองเภสัชสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจโดยใช้ฐานข้อมูลภาพดิจิตอลพิสูจน์อัตลักษณ์ของยารูปแบบเม็ดและแคปซูลในประเทศไทย