• หน้าหลัก
  • ผลงานวิจัย
  • งานวิจัยคณาจารย์
  • A novel technique for recombinant protein expression in Duckweed (Spirodela polyrhiza) turions.
  • คณาจารย์

  • ตำแหน่ง :
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชา :
  • อีเมล์ :
  • URL :

A novel technique for recombinant protein expression in Duckweed (Spirodela polyrhiza) turions.

ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการในระบบฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus ปี พ.ศ. 2564