• หน้าหลัก
  • ผลงานวิจัย
  • งานวิจัยคณาจารย์
  • Antitubercular activity profiling of terpenoid derivatives from the Thai sponge Hyrtios sp.
  • คณาจารย์

  • ผศ.ดร.สุนันต์ ใจสมุทร
  • ตำแหน่ง : อาจารย์
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี
  • อีเมล์ : sunan.jais@gmail.com
  • URL :

Antitubercular activity profiling of terpenoid derivatives from the Thai sponge Hyrtios sp.

Antitubercular activity profiling of terpenoid derivatives from the Thai sponge Hyrtios sp.

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2552