• หน้าหลัก
  • ผลงานวิจัย
  • งานวิจัยคณาจารย์
  • Bridged tricyclic sesquiterpenes from the tubercle nudibranch Phyllidia coelestis Bergh
  • คณาจารย์

  • ผศ.ดร.สุนันต์ ใจสมุทร
  • ตำแหน่ง : อาจารย์
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี
  • อีเมล์ : sunan.jais@gmail.com
  • URL :

Bridged tricyclic sesquiterpenes from the tubercle nudibranch Phyllidia coelestis Bergh

Bridged tricyclic sesquiterpenes from the tubercle nudibranch Phyllidia coelestis Bergh

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2556