• หน้าหลัก
  • ผลงานวิจัย
  • งานวิจัยคณาจารย์
  • Comparison of active constituents, antioxidant capacity, and α-glucosidase inhibition in Pluchea indica leaf extracts at different maturity stages
  • คณาจารย์

  • ผศ.ดร.สุนันต์ ใจสมุทร
  • ตำแหน่ง : อาจารย์
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี
  • อีเมล์ : sunan.jais@gmail.com
  • URL :

Comparison of active constituents, antioxidant capacity, and α-glucosidase inhibition in Pluchea indica leaf extracts at different maturity stages

Comparison of active constituents, antioxidant capacity, and α-glucosidase inhibition in Pluchea indica leaf extracts at different maturity stages

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2561