• หน้าหลัก
  • ผลงานวิจัย
  • งานวิจัยคณาจารย์
  • Comparison of anti-inflammatory effects of centella asiatica (L.) Urb. leaf extract in macrophages
  • คณาจารย์

  • ผศ.ดร.สุนันต์ ใจสมุทร
  • ตำแหน่ง : อาจารย์
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี
  • อีเมล์ : sunan.jais@gmail.com
  • URL :

Comparison of anti-inflammatory effects of centella asiatica (L.) Urb. leaf extract in macrophages

Comparison of anti-inflammatory effects of centella asiatica (L.) Urb. leaf extract in macrophages

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ. 2564