• หน้าหลัก
  • ผลงานวิจัย
  • งานวิจัยคณาจารย์
  • Pyranocarbazole alkaloids, isolated from Clausena cambodiana leaves, as a pancreatic cholesterol esterase inhibitor, and their HPLC–DAD quantitative determination method
  • คณาจารย์

  • ผศ.ดร.สุนันต์ ใจสมุทร
  • ตำแหน่ง : อาจารย์
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชา : สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชเคมี
  • อีเมล์ : sunan.jais@gmail.com
  • URL :

Pyranocarbazole alkaloids, isolated from Clausena cambodiana leaves, as a pancreatic cholesterol esterase inhibitor, and their HPLC–DAD quantitative determination method

Pyranocarbazole alkaloids, isolated from Clausena cambodiana leaves, as a pancreatic cholesterol esterase inhibitor, and their HPLC–DAD quantitative determination method

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2564