• หน้าหลัก
  • ผลงานวิจัย
  • งานวิจัยคณาจารย์
  • ชื่อเรื่องผลงานวิชาการ
  • คณาจารย์

  • ตำแหน่ง :
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชา :
  • อีเมล์ :
  • URL :

ชื่อเรื่องผลงานวิชาการ

Chaichit, N. 2001 Determination of the amino acid sequences of Apolipoprotein E of reptiles.

The mater's thesis, Department of Biochemistry, Faculty of Pharmacy, Mahidol University. 135 

pp.