ตอบคำถามทางยา

รายละเอียด :
 
อ้างอิง :
 
ความรีบด่วน :
       
ประชาขน [ วันที่ 19/11/2559 เวลา 14:21 น. ]

รายละเอียด :
Anaphylactoid เกิดจากการแพ้ยา หรือแพ้อาหาร ซึ่งยากลุ่ม antibiotic ที่ก่อให้เกิดอาการนี้ คือ กลุ่ม penicillin หรือ cephalosporin ซึ่งในการให้ยาในรูปแบบต่างกัน ( IV drip , IV push ) ไม่ได้มีผลทาให้ลด Anaphylactic ได้ ในผู้ป่วยเด็ก แนะนาให้ใช้ ceftriaxone ได้ 2 ทาง หากให้ทาง IV push ขนาดสูงสุดที่ให้ได้ คือ 20 mg/mL โดยให้ 2-4 นาที หากให้ทาง IV drip ไม่ควรให้ความเข้มข้นเกิน 40 mg/mL และให้ 10-30 นาที
อ้างอิง :
Carrol K. Taketomo, Jane H. Hodding, Donna M. Kraus . PEDIATRIC & NEONATAL DOSAGE HANDBOOK. 19th Edition : Lexicomp® ; 2012.
/นายแพทย์ วิจิต ผ่องอำไพ(คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) [ วันที่ 19/11/2559 เวลา 14:34 น. ] [1]
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม

1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด