ตอบคำถามทางยา

รายละเอียด :
 
อ้างอิง :
 
ความรีบด่วน :
       
นววิธ ตั้งบวรพิเชฐ [ วันที่ 20/11/2559 เวลา 10:55 น. ]

รายละเอียด :
กํารบริหํารยํา pamidronate ให้เป็น i.v. infusion ช้ําๆ ประมําณ 2 ชม ถ้ําเป็น single dose ไม่ควร เกิน 90 mg 1.ภําวะแคลเซียมในเลือดสูง ใช้ขนําดยํา 60-90 mg 2.ภําวะกระดูกถูกท ําลํายจํากโรคมะเร็งกระดูก ใช้ขนําดยํา 90 mg เดือนละหนึ่งครั้ง 3.ภําวะปวดกระดูกจํากมะเร็งเต้ํานมระยะแพร่กระจําย ใช้ขนําดยํา 90 mg ทุกๆ 3-4 สัปดําห์ 4.โรค paget’s disease of bone ใช้ขนําดยํา 30 mg วันละครั้งเป็นเวลํา 3 วันต่อเนื่องกัน
อ้างอิง :
Charles F. Lacy, Lora L. Armstrong, Morton P. Goldman, Leonard L. Lance Drug information handbook. 19th Edition. Lexi-comp Inc. USA; 2010-2011 (1246-1248)
() [ วันที่ 20/11/2559 เวลา 11:09 น. ] [1]
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม

1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด