ตอบคำถามทางยา

รายละเอียด :
 
อ้างอิง :
 
ความรีบด่วน :
       
นายเซ คงโดน [ วันที่ 20/11/2559 เวลา 10:42 น. ]

รายละเอียด :
ไม่มีตัวยานี้ในโรงพยาบาลชลบุรี
อ้างอิง :
- Corbett AH, Dana WJ, Fuller MA, Gallagher JC, Golembiewski JA, Gonzales JP, et al. Drug information handbook with international trade names index. 24th ed. Ohio:Lexi-comp;2015-2016:12107. - MICROMEDEX® [Database on the internet]. Colorado: Thomson Reuters (Healthcare); c 1974-2015. DRUGDEX® System, Triptorelin; [cited 2015 Aug 12]. Available from: http://www.thomsonhc.com - UpToDate. Triptorelin: Drug information [homepage on the internet]. USA: UpTodate, Inc; 2015 [cited 2015 Aug 12]. Available from: http://www.uptodate.com/ - Trelstar [Actavis]. Product monograph [cited 2015 Aug 13]. Available from: http://www.actavis.ca/NR/rdonlyres/A485BE9F-4D96-43A3-8F91- A4B6D277F8B4/0/TrelstarPM_endometriosis_EN.pdf - Parsanezhad ME, Azmoon M, Alborzi S, Rajaeefard A, Zarei A, Kazerooni T, et al. A randomized, controlled clinical trial comparing the effects of aromatase inhibitor (letrozole) and gonadotropin- releasing hormone agonist (triptorelin) on uterine leiomyoma volume and hormonal status. Fertil Steril. 2010 Jan;93(1):192-8. - Primolut-N [Bayer]. Product information [cited 2015 Aug 12]. Available from: http://www.bayerresources.com.au/resources/uploads/PI/file9462.pdf - Tatro DS. Drug interaction facts. St. Louis Missourit: Wolter Kluwer Health; 2014.
/นายแพทย์ วิจิต ผ่องอำไพ(คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) [ วันที่ 20/11/2559 เวลา 11:10 น. ] [1]
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม

1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด