การประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการ

 
ภก.รศ.ดร.เอกรินทร์ สายฟ้า
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
 
ภก.ผศ.ดร.กัมปนาท หวลบุตตา
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ภก.ผศ.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ภญ.อ.ดร.ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ภก.อ.ภาสกร อ่อนนิ่ม
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
อ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ภญ.อ.ดร.นภัสสร ฉันทธำรงศิริ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
อ.ทศพล จิระสมประเสริฐ
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ภก.รศ.ดร.ฐิตินันท์ เอื้ออำนวย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ภก.อ.ดร.ยศนันท์ วีระพล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ภญ.อ.ดร.เนตรชนก เจียงสืบชาติวีระ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ภญ.อ.ดร.ธันย์ชนก ศิริรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ภญ.อ.พุทธิพร คงแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ภก.อ.วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ภก.อ.ธาราธีร์ ศรีจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ภก.อ.วิสิทธิพงษ์ อ่อนสมบัติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ภญ.อ.ดร.สมาวดี เปลี่ยนวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
นายสุบัณฑิต พุ่มเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
ว่าที่ ร.ต.ณัทกฤช ลือโลก
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ