การประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง SAR

                         

                                    รายงานการประเมินตนเอง
                          Self – Assessment report (SAR) ปีการศึกษา 2557

                         

                                     รายงานการประเมินตนเอง
                          Self – Assessment report (SAR) ปีการศึกษา 2558