การประกันคุณภาพการศึกษา

 
ภญ.ดร.นภัสสร ฉันทธำรงศิริ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
 
ภญ.ดร.เนตรชนก เจียงสืบชาติวีระ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ภญ.ดร.สมาวดี เปลี่ยนวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ภญ.ดร.ธันย์ชนก ศิริรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ภญ.อ.ชฎาพร พรมปัญญา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ภญ.ดร.อาภา เพชรสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
อ.ดร.ฐิติมา เกษมสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ภก.ดร.ณัฐวุฒิ ลีลากนก
ตำแหน่ง : กรรมการ
อ.ทอแสง วีระกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
นายสุบัณฑิต พุ่มเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ